Πολιτική Απορρήτου

1.Σχετικά με μας

1.1 Καλώς ήρθατε στη πολιτική απορρήτου της εταιρείας «Auto Moto Lesvos AE» με τον διακριτικό τίτλο «Avance Rent a car». Σεβόμαστε το ιδιωτικό απόρρητό σας και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα πολιτική απορρήτου σας ενημερώνει σχετικά με το πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ως πελάτη, και σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στο ιδιωτικό απόρρητο και με τον τρόπο που προστατεύεστε από τη νομοθεσία. Η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για τη συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

1.2 Διαθέτετε όλα τα δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 2016/679 της ΕΕ και γενικά της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο όταν ο νόμος, μας το επιτρέπει.

Θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Όταν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας να το κάνουμε.

• Όταν πρέπει να εκτελέσουμε τη σύμβαση που ετοιμαζόμαστε να συνάψουμε ή έχουμε ήδη συνάψει με εσάς.

• Όταν είναι απαραίτητο για τα έννομα συμφέροντά μας (ή τα συμφέροντα τρίτου) και τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων.

• Όταν πρέπει να συμμορφωθούμε προς μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

• Όταν επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος.

2. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε οι ίδιοι με τη θέλησή σας κι αφού έχουμε λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, ή για να ληφθούν μέτρα μετά από αίτημά σας, πριν από την κατάρτιση της σύμβασης και πιο συγκεκριμένα ως σκοποί ορίζονται: η μίσθωση αυτοκινήτων προς τρίτους.

3. Κατηγορίες πληροφοριών που συλλέγουμε

Διατηρούμε το δικαίωμα να συλλέγουμε, να επεξεργαζόμαστε, να αποθηκεύουμε και να μεταφέρουμε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το πρόσωπό σας, τα οποία έχουμε ομαδοποιήσει ως εξής:

• Δεδομένα ταυτότητας περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο (Επωνυμία για τις Ατομικές Επιχειρήσεις), πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Δελτίο Ταυτότητας (Αριθμός, ημερομ. έκδοσης/λήξης και τόπος έκδοσης), ή Διαβατήριο (Αριθμός, ημερομ. έκδοσης/λήξης και τόπος έκδοσης), Άδεια διαμονής, Άδεια Οδήγησης σε ισχύ (Αριθμός, ημερομ. έκδοσης/λήξης και τόπος έκδοσης).

• Δεδομένα επικοινωνίας περιλαμβάνουν τη διεύθυνση κατοικίας, Email, Φαξ και αριθμούς τηλεφώνου.

• Οικονομικά δεδομένα περιλαμβάνουν τον ΑΦΜ, τραπεζικό λογαριασμό, στοιχεία κάρτας πληρωμής, ένδειξη εξαίρεσης από ΦΠΑ, Δραστηριότητα (για τις Ατομ. Επιχ.), ΔΟΥ (για τις Ατομ. Επιχ.), Έδρα (για τις Ατομ. Επιχ.),

• Στοιχεία Πιστοληπτικoύ Ελέγχου και Νομιμοποιητικά έγγραφα (για τις Ατομ.Επιχ.)

Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα σε καμία δραστηριότητά μας ή χώρα παρουσίας μας εξαιρουμένων των στοιχείων σχετικά με την υγεία σας, τα οποία παραλαμβάνουμε με την συναίνεσή σας, σε περίπτωση όπου υποστείτε τραυματισμό σε τροχαίο ατύχημα, μόνον προκειμένου να τα διαβιβάσουμε στην ασφαλιστική εταιρεία, όπου ασφαλίζουμε το όχημα μας.

4. Πώς συλλέγουμε τις πληροφορίες σας

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όταν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται απευθείας από εμάς στα σημεία εξυπηρέτησης πελατών μας, είτε σε άλλους φυσικούς χώρους στους οποίους δραστηριοποιείται νόμιμα η εταιρεία μας. Συλλέγουμε τα στοιχεία σας επίσης, όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας, όταν χρησιμοποιείτε τα τηλεφωνικά μας κέντρα ή τυχόν εφαρμογές μας για κινητά, όπως και το Email της εταιρείας μας. Οποιοσδήποτε χρήστης/πελάτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσει κάποια προσωπική πληροφορία. Σχετικές πληροφορίες για την πολιτική cookies, υπάρχουν στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας.

• Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από πελάτες ή οδηγούς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης ή πώλησης αυτοκινήτου, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, άδεια οδήγησης, στοιχεία πιστωτικής κάρτας , ΑΦΜ, κτλ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρ.3)

• Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα με την συναίνεσή σας με πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, των τηλεφωνικών κλήσεων, των επαφών εξυπηρέτησης πελατών, των ιστοτόπων και άλλων πηγών, ως ορίζονται ανωτέρω.

5. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο όσο χρειάζεται προκειμένου να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης οποιασδήποτε νομικής ή λογιστικής υποχρέωσης ή υποχρέωσης αναφοράς.

• Για τον προσδιορισμό της κατάλληλης περιόδου διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξετάζουμε την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον πιθανό κίνδυνο πρόκλησης βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και εάν είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές επιταγές.

• Τα φορολογικά δεδομένα του Πελάτη διατηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από το έτος έκδοσης του εκάστοτε φορολογικού παραστατικού για τις ανάγκες του ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές στα πλαίσια της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων. Δεδομένα, που σχετίζονται με την θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας ή τρίτου, ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε Διοικητικής αρχής, διατηρούνται για χρονικό διάστημα από τον χρόνο γέννησης των απαιτήσεων της εταιρείας και έως είκοσι (20) ετών και σε κάθε περίπτωση για τυχόν επιπλέον χρονικό διάστημα μέχρι την παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και μέχρι τη λήξη των εκατέρωθεν πιθανώς δικαστικών διεκδικήσεων. Η Εταιρεία ενδέχεται να διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα του Πελάτη και μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας αυτών εφόσον υφίσταται έννομη υποχρέωση της, η οποία τυχόν πηγάζει από οποιαδήποτε σχετική διάταξη νόμου.

6. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

7. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας

Η εταιρεία μας εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των Δεδομένων σας σε τρίτους (πλην αυτών που αναφέρονται στην παρούσα) για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους/δικαστικούς φορείς/αρχές.

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εναρμονιστεί με τις διατάξεις του κανονισμού 2016/679 της ΕΕ και επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ή ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Ενδεικτικά αποδέκτες των Δεδομένων σας είναι:

a. Οι συνεργαζόμενες με την Εταιρεία μας ασφαλιστικές εταιρείες.

b. Εταιρείες λογιστών που ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μας.

c. Συνεργαζόμενες εταιρείες για την παροχή οδικής βοήθειας σε οδηγούς που χρησιμοποιούν τα οχήματα της Εταιρείας μας.

d. Συνεργαζόμενες εταιρείες στην μίσθωση οχημάτων.

e. Πάροχοι νομικών υπηρεσιών (δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες) για την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας μας έναντι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, δικαστικών και διοικητικών αρχών, ανεξάρτητων αρχών και φορέων.

8. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες & Υπoεκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

a. να τηρούν εχεμύθεια,

b. να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας,

c. να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,

d. να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

e. ότι έχουν λάβει γνώση και τηρούν όλες τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ενδέχεται οι Εκτελούντες, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να απασχολούν έτερα πρόσωπα, οι οποίοι καλούνται Υποεκτελούντες. Στην περίπτωση αυτή, o υπεύθυνος επεξεργασίας θα έχει δώσει εξουσιοδότηση να χειρίζονται την εν όλω ή εν μέρει επεξεργασία των Δεδομένων. Συνέπεια αυτού είναι ο υποεκτελών να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα με τον Εκτελούντα, όπως αναλύονται στην παρούσα Πολιτική και πάντα μέσα στο πλαίσιο των ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων του, και να φέρει εις ολόκληρον ευθύνη με τον Εκτελούντα.

9. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να:

a. Αιτηθείτε πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (“αίτηση πρόσβασης υποκείμενου δεδομένων”). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να επιβεβαιώσετε ότι τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

b. Αιτηθείτε διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε ατελή ή ανακριβή δεδομένα ή να συμπληρώσετε δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, αν και διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να επικυρώσετε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε.

c. Αιτηθείτε διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα με την επιφύλαξη του χρόνου διατήρησης που αναγράφεται στην παράγραφο 5, ωστόσο όπως γνωρίζετε ενδεχομένως να μην είμαστε πάντοτε σε θέση να συμμορφωθούμε προς το αίτημά σας για διαγραφή για συγκεκριμένους νομικούς λόγους για τους οποίους θα σας ειδοποιήσουμε, αν κρίνεται απαραίτητο, με την υποβολή του αιτήματός σας.

d. Αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα όταν εκτιμάτε ότι παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για άμεσες προωθητικές ενέργειες.

e. Αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στις παρακάτω περιπτώσεις: (α) αν θέλετε να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων, (β) όταν η χρήση των δεδομένων εκ μέρους μας είναι αθέμιτη, αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους από εμάς, (γ) όταν επιθυμείτε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ακόμα κι αν δεν τα ζητάμε, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο για εσάς προκειμένου να επικυρώσετε, ασκήσετε ή υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις, ή (δ) έχετε αντιταχθεί στη χρήση των δεδομένων σας από εμάς αλλά πρέπει να επιβεβαιώσετε αν έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους να το κάνουμε.

f. Αιτηθείτε τη διαβίβαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε εσάς ή σε τρίτο. Θα παρέχουμε σε εσάς, ή σε τρίτο που υποδεικνύετε, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη κοινή μορφή μηχανικής αναγνώσιμη. Το συγκεκριμένο δικαίωμα αφορά μόνο σε πληροφορίες τις οποίες λάβαμε με τη συγκατάθεσή σας κατά τη σύναψη της σύμβασης ή μεταγενέστερα, έως τον χρόνο υποβολής του αιτήματος.

g. Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας σε περίπτωση που διαπιστώσετε και μπορείτε να τεκμηριώσετε ότι αυτή έχει πάψει να είναι σύννομη. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεάσει τη σύννομη επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, είναι πιθανό να μην μπορούμε να παρέχουμε συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες σε εσάς.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας.

10. Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αιτήματος άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: automoto@otenet.gr ή επιστολή στην ταχ.διεύθυνση: «Avance Car Rental»- Π. Κουντουριώτη 49, Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος.

Επιφυλάσσεστε του δικαιώματός σας να υποβάλετε παράπονα ανά πάσα στιγμή στην επιβλέπουσα αρχή της χώρας σας σχετικά με ζητήματα προστασίας δεδομένων. Στην Ελλάδα, αυτή η αρχή είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και μπορείτε να βρείτε σχετικές λεπτομέρειες μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr. Θα εκτιμούσαμε ωστόσο αν μας δινόταν η ευκαιρία να διαχειριστούμε τους προβληματισμούς σας πριν προσεγγίσετε την αρχή προστασίας δεδομένων και γι' αυτό παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με μας αρχικά, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται παραπάνω.

11.Αμοιβή

Δεν θα χρειαστεί να καταβάλλετε κάποια αμοιβή ή τέλος για να προσπελαύνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (ή για να ασκείτε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά σας). Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώνουμε εύλογη αμοιβή αν η αίτησή σας είναι ολοφάνερα αβάσιμη, επαναλαμβανόμενη ή καταχρηστική.

12. Τι μπορεί να χρειαστούμε από εσάς

Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από εσάς προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας να προσπελάσετε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά σας). Πρόκειται για ένα μέτρο προστασίας που εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν αποκαλύπτονται σε κανένα πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα να τα λάβει. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας, ώστε να μειώσουμε τον χρόνο απάντησης.

13. Χρονικό όριο απάντησης

Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα εντός ενός μήνα. Ενδεχομένως να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο από έναν μήνα για να απαντήσουμε στο αίτημά σας, αν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλλει μια σειρά από αιτήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά.

14. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε την παρούσα πολιτική και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος. Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στον ιστότοπό μας την επικαιροποίηση της παρούσας και θα μπορείτε να ενημερώνεστε από εκεί για τυχόν αλλαγές. Διευκρινίζεται ότι οι αλλαγές αυτές θα τίθενται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης τους στην Πολιτική Απορρήτου μας, στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας, www.avance-lesvos.com. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας.

Όροι Χρήσης

Η Avance Lesvos Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων (χάριν συντομίας "Avance" ή "εμείς,") προσφέρει αυτόν τον ιστότοπο, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (στο εξής “ Συμφωνία”). Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε τους όρους της συμφωνίας. Οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτηση της στην ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε, να ελέγχετε περιοδικά αυτή την ιστοσελίδα για ενδεχόμενες τροποποιήσεις στη Συμφωνία. Θα μπορείτε να διαπιστώσετε εάν η παρούσα Συμφωνία έχει τροποποιηθεί, από την ημερομηνία αναδημοσίευσης που θα αναγράφεται στο επάνω μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας μετά από την ανάρτηση των νέων όρων, συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις.

Απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση αυτού του ιστότοπου από ανηλίκους, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (δεδομένα, λογισμικό, εικόνες, κείμενο, λογότυπα, προγράμματα, κτλ) αποτελεί ιδιοκτησία της Avance και προστατεύεται από τους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς κοινοτικούς νόμους που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, διαγραφή, φόρτωση (download), αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση, συνολικά ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Avance και αναγνωρίζετε ότι δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα κυριότητας χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό του.

Κώδικας δεοντολογίας. Κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου, οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Δικαίου καθώς και με τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες.

Συμφωνείτε να μην:

• περιορίσετε ή παρεμποδίσετε οποιονδήποτε άλλο επισκέπτη από τη χρήση αυτού του ιστότοπου, μέσω “κυβερνοεπιθέσεων", " επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας" , παραβίασης οποιουδήποτε μέρους αυτού του ιστότοπου ή άλλων παρόμοιων ενεργειών.

• χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό του για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εγκεκριμένο σκοπό.

• εκφράσετε ή υποδηλώσετε ότι τυχόν δηλώσεις που προβάλλετε, γίνονται αυτομάτως αποδεκτές από εμάς , χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας.

• διαβιβάσετε (α) οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες που είναι παράνομες, δόλιες, απειλητικές, καταχρηστικές, συκοφαντικές, δυσφημιστικές, άσεμνες ή άλλως απαράδεκτες ή παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία μας ή την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε τρίτου ή οποιαδήποτε άλλο δικαίωμα, (β) οποιαδήποτε ουσιώδη, μη δημοσιοποιημένη πληροφορία που αφορά σε εταιρείες, χωρίς την ανάλογη εξουσιοδότηση, (γ) κάθε εμπορικό απόρρητο οποιουδήποτε τρίτου μέρους, ή (δ) τυχόν διαφημίσεις, προσκλήσεις, αλυσιδωτές επιστολές, πυραμίδες, επενδυτικές ευκαιρίες ή άλλου είδους ανεπιθύμητη εμπορική επικοινωνία (εκτός αν άλλως επιτρέπεται από εμάς ρητώς).

• συμμετέχετε σε ανεπιθύμητα μηνύματα (“spamming”) ή επιθέσεις πλημμυρίδας (“flooding”)

• τροποποιήσετε, προσαρμόσετε, παραχωρήσετε άδεια χρήσης, μεταφράσετε, πωλήσετε, μεταβιβάσετε, προβείτε σε ανάστροφη μηχανική (“reverse engineering”), αποσυμπιλήσετε ή αποδoμήσετε οποιοδήποτε μέρος αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου του.

• αποτυπώσετε ή αναπαραγάγετε οποιοδήποτε μέρος αυτού του ιστότοπου χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότησή μας

• παρέμβετε με οποιοδήποτε τρόπο στο λογισμικό ή στη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, τη μετάδοση ή την αποστολή οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλου υλικού σε αυτόν τον ιστότοπο που περιέχει ιούς, “time bombs”, δούρειους ίππους, ιούς τύπου “worms”, cancel bots ή άλλες λειτουργίες υπολογιστικού προγραμματισμού που μπορούν να βλάψουν, να παρεμποδίσουν, να διακόψουν ή να θίξουν οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα ή πληροφορίες.

• χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εφαρμογή ρομπότ, αράχνης, αναζήτησης / ανάκτησης ιστότοπου ή άλλη χειροκίνητη ή αυτόματη συσκευή ή διαδικασία για την ανάκτηση, την εύρεση, την "εξαγωγή δεδομένων (data mine)" ή με οποιονδήποτε τρόπο την αναπαραγωγή ή την καταστρατήγηση της δομής πλοήγησης ή της παρουσίασης αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου του.

• αποκτήσετε ή να συλλέξeτε πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες αυτής της ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους.

• δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων με συστηματική λήψη και αποθήκευση οποιωνδήποτε πληροφοριών από την ιστοσελίδα αυτή.

• κάνετε αναρτήσεις εμπορικής φύσεως

Cookies

Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ένας ιστότοπος κάθε φορά που τον επισκέπτεστε. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ορθή λειτουργία της, αλλά και για τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών. Τα συγκεκριμένα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ταυτότητά σας. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA), μία διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης που προσφέρεται από την Google, η οποία χρησιμοποιεί cookies για να αναλύει τη χρήση της ιστοσελίδας μας από τους χρήστες, όπως ενδεικτικά για να:

- καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας,

- κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας,

- πάρουμε πληροφορίες για το πόσες φορές επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας καθώς και για τη διάρκεια της περιήγησής τους σε αυτή,

- δούμε τη διαδρομή τους μέσα στην ιστοσελίδα μας.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι το πρόγραμμα περιήγησης του ιστού σας, κατά πάσα πιθανότητα, σας επιτρέπει να ελέγχετε τα cookies και την λειτουργία τους μέσω του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, ανατρέξτε στα συνοδευτικά κείμενα του προγράμματος περιήγησης σας.